Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy,
  3. opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy,
  5. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
  6. organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy: ore.edu.pl

Charakterystyka zawodu

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca

W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy zatrudniają specjalistów BHP na umowy zlecenia.

Ułatwienia dostępu