Zgodnie z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, ZSTiO CKU informuje, że przetwarza dane osobowe, a:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 8, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
  2. W sprawach związanych z danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych po nr tel.18 337 26 02.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – dane są przetwarzane w celu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej).
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa lub inne podmioty na podstawie umów podpisanych z ZSTiO.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Zebrane dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, a następnie zostaną przekazane do archiwum zakładowego bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa (będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt).
  7. Każdemu przysługuje prawo  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania.
  8. Osobie, która stwierdzi naruszenie przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO.
  9. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ZSTiO jest wyznaczona przez Administratora Marzena Dziedzic tel. 18 337 26 02.

Ułatwienia dostępu