Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. diagnozowania stanu biopsychospołecznego osoby podopiecznej,
 2. zapewnienia opieki osobie podopiecznej,
 3. utrzymywania sprawności osoby podopiecznej i aktywizowania jej do samodzielności życiowej.

Podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun w DPS: ore.edu.pl

Charakterystyka zawodu

Opiekun w DPS to oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. Nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu). W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej,
 • język obcy w domu pomocy społecznej,
 • podstawy organizacji domu pomocy społecznej,
 • bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • teoretyczne podstawy opieki,
 • usługi opiekuńcze,
 • aktywizacja osoby podopiecznej,
 • trening umiejętności społecznych.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
 • towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
 • organizacji i wykorzystania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
 • aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Co po szkole?

Jako opiekun w domu pomocy społecznej możesz pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

Ułatwienia dostępu