Szkoła Branżowa II stopnia

Szkoła branżowa II stopnia to możliwość rozwiązania dylematu wielu uczniów – matura i studia wyższe czy praca w zawodzie.

Szkoła branżowa II stopnia jest naturalnym wyjściem dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w takiej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły.
W branżowej szkole I stopnia realizowane było kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Co ciekawe, II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Najważniejszym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego, a to wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I stopnia.

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia. Absolwent szkoły kształcącej np. w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Nie może natomiast zostać przyjęty do szkoły branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie np. technik usług fryzjerskich, technik handlowiec czy technik technologii żywności. Kwalifikacje ze szkoły I stopnia muszą być spójne.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.
Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020r.
Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z Ramowym Planem Nauczania dla Szkoły Branżowej II Stopnia: szkolny plan nauczania BRII

Technik pojazdów samochodowych dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie:

– mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja uzyskana w Szkole Branżowej I stopnia: MOT. 05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
Kwalifikacja uzyskana w Szkole Branżowej II stopnia: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Uzyskany tytuł: technik mechanik pojazdów samochodowych

– elektromechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja uzyskana w Szkole Branżowej I stopnia: MOT. 02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
Kwalifikacja uzyskana w Szkole Branżowej II stopnia: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Uzyskany tytuł: technik mechanik pojazdów samochodowych

Technik elektryk dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie elektryk:

Kwalifikacja uzyskana w Szkole Branżowej I stopnia: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Kwalifikacja uzyskana w Szkole Branżowej II stopnia: ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Uzyskany tytuł: technik elektryk

Ułatwienia dostępu