Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 2. świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

Podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny: ore.edu.pl

Charakterystyka zawodu

Jest to oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego. Nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek, sobota). W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

Jakie przedmioty realizowane są w szkole?

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • zdrowie publiczne,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • język obcy zawodowy,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • język migowy,
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • pracownia zabiegów higienicznych,
 • zajęcia praktyczne.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,
 • wykonywanie zabiegów higienicznych,
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • użytkowanie urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych,
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

W trakcie nauki słuchacze odbywają praktykę zawodową w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej oraz w Szpitalu Powiatowym w Limanowej.

Miejsca pracy opiekuna medycznego:

 • szpitale – oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Ułatwienia dostępu