Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) – nowa forma kształcenia!!!

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które obowiązują od 1 września 2012 r., wprowadzona została nowa forma kształcenia dla dorosłych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K) umożliwiający uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu.

Uczestnik kursu:

 • otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • po ukończeniu KKZ może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE),
 • gdy ukończy KKZ i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie oraz uprawniające wykonywanie tego zawodu,
 • po zdobyciu wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia będzie mógł zdobyć dyplom technika w danym zawodzie, który otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w określonym zawodzie może ukończyć kurs i zdać egzamin potwierdzający odpowiednią kwalifikację w pokrewnym zawodzie i w ten sposób uzyskać kolejny tytuł zawodowy.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji kursu:

 • w kursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, bez względu na dotychczasowe wykształcenie – wystarczy ukończone gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa,
 • minimalna liczba godzin kształcenia na danym kursie jest określona w podstawie programowej dla danej kwalifikacji (w formie zaocznej istnieje możliwość zmniejszenia minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie zawodowej do 65%),
 • czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania w cyklu nauczania,
 • minimalna liczba uczestników kursu wynosi 20 osób,
 • konieczność posiadania zaświadczenia o stanie zdrowia.

Nowa forma kształcenia umożliwia dorosłym:

 • dalsze kształcenie,
 • zdobycie konkretnej, nowej umiejętności/zawodu,
 • doskonalenie zawodowe w trakcie aktywności zawodowej,
 • uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych,
 • umiejętność łatwiejszego dostosowania się do potrzeb rynku pracy,
 • elastyczność zawodową,
 • połączenie pracy zawodowej z nauką,
 • rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Poradnik Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Pobierz formularz zgłoszenia na kurs

Zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przyjmuje
Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej
ul. Zygmunta Augusta 8
34-600 Limanowa
tel. (18) 3376832
www.cku.limanowa.pl
e-mail: cku_limanowa@poczta.onet.pl

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)

OBSZAR BUDOWLANY (B)

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R)

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

R.5  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Ułatwienia dostępu