Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 2. sporządzania dokumentacji kadrowej,
 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 4. rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego,
 8. organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 9. ewidencjonowania operacji gospodarczych,
 10. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
 11. wyceniania składników aktywów i pasywów,
 12. ustalania wyniku finansowego,
 13. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
 14. prowadzenia analizy finansowej.

Podstawa programowa

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik rachunkowości: ore.edu.pl

Charakterystyka zawodu

Technik rachunkowości jest idealnym kandydatem do pracy w oddziałach finansowo – księgowych firm i instytucji finansowych m.in. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych.  Po ukończeniu naszej szkoły będziesz biegle poruszał się w prawie podatkowym, będziesz miał rozeznanie jak działa księgowość i finanse dużej firmy.

Dobre zarządzanie pieniędzmi w naszych czasach to skarb – dajemy Ci możliwość zdobycia takiej wiedzy!

Perspektywy pracy:

Technik rachunkowości może być zatrudniony w biurach rachunkowych przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych; w bankach, w przedsiębiorstwach i towarzystwach ubezpieczeniowych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Rozmiar czcionki
Kontrast